Close

Beleidsplan

Beleidsplan van de Gereformeerde kerk van Molenaarsgraaf-Brandwijk 2023

1.Voorwoord

Als gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland hebben wij in 2018 een beleidsplan geschreven. Dat betekent dat we behalve het huishoudelijk reglement ook een duidelijke toetssteen hebben voor ons kerkenwerk en onze kerkelijke activiteiten. Visie en beleid vormen onze basis. Het beleidsplan 2017-2023 bouwt voort op het vorige, met daarbij nog meer aandacht voor de jeugd. We bieden als kerkenraad ook de commissies en groepen in de gemeente dit plan aan om daarmee een richtlijn te hebben voor hun activiteiten nu en in de toekomst. We hopen, dat het beleidsplan zal bijdragen aan onze toekomst als levende gemeente van de Heer.

2.Onze kerk vandaag

Onze gemeente

De gemeente telt ongeveer 365 zielen, waarvan 165 belijdend lidmaat. De gemeente is opgedeeld in drie secties, te weten Bleskensgraaf, Brandwijk en Molenaarsgraaf en het buitengebied. In 2009 is het besluit genomen, dat ook andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente kunnen worden gezegend.

De secties

Naast de predikant dragen de medewerkers in de secties zorg voor het pastoraat. De drie sectieteams bestaan uit:

 • ten minste één ouderling
 • twee pastoraal medewerkers
 • twee contactpersonen
 • een diaken

De ouderling stuurt de sectie aan. Het sectieteam komt regelmatig bijeen om hun werk te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Ten minste één keer per seizoen organiseert men een koffieochtend voor de gehele sectie.

De kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

 • de voorzitter (ouderling met bijzondere opdracht, meestal zonder sectie)
 • de scriba (ouderling met bijzondere opdracht)
 • de predikant
 • ten minste drie sectie-ouderlingen
 • een jeugdouderling
 • drie of meer diakenen
 • een ouderling-kerkrentmeester

De kerkenraad vergadert negen maal per jaar. De verslaglegging wordt verzorgd door de scriba. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, dat is samengesteld uit de voorzitter, de scriba, de predikant en één diaken.

Het college van pastoraat

Het college van pastoraat komt twee maal per seizoen bijeen in de volgende samenstelling:

 • de predikant
 • de voorzitter van de kerkenraad
 • de sectie-ouderlingen
 • de pastoraal medewerkers
 • de jeugdpastoraal medewerkers
 • de contactpersonen

Het college van diakenen

Het dienstwerk van de diakenen wordt zichtbaar in dienstbaarheid in de eredienst, tijdens de viering van het Avondmaal, dienstbaarheid aan de gemeente en aan de nood in de wereld. Tevens zijn diakenen verantwoordelijk voor de collecten en de afdracht daarvan. De vergaderfrequentie is minimaal vier keer per jaar.

Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vergadert minimaal 6 keer per jaar en bestaat uit:

 • een voorzitter (zo mogelijk ouderling)
 • een secretaris (zo mogelijk ouderling)
 • een penningmeester
 • overige leden

De taak van de kerkrentmeesters is het beheer van de gebouwen en de financiën. Tevens zijn ze verantwoordelijk voor kosters, beheerders, organisten en de ledenadministrateur.

De commissies

De commissie eredienst

De commissie eredienst verzorgt de liturgievoorbereiding van de diensten van de paascyclus en rondom Kerst. Tevens denken zij na over de betekenis van de liturgie en vernieuwing van de eredienst.

Vorming en Toerusting

De commissie Vorming en Toerusting verzorgt activiteiten, die vormend en toerustend zijn voor de gemeente, zoals bijvoorbeeld avonden over geloofsopvoeding. Ook organiseert zij themadiensten.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO commissie brengt de nood van de wereld onder de aandacht en helpt iets daarvan te verlichten. Tevens steunt zij projecten van de gemeente op dit gebied.

De bijbelgespreksgroep

In de bijbelgespreksgroep wordt kennis en inzicht in de bijbel verdiept, om daarmee te werken aan de opbouw van de Kerk en uitbreiding van Gods koninkrijk.

Het verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds streeft ernaar de gemeenteleden op of omstreeks hun verjaardag te feliciteren en zo een bijdrage ophalen voor het orgelfonds.

Leesgroep

In de leesgroep komen gemeenteleden samen rondom uitgekozen en gelezen literatuur en gaan hierover in gesprek.

Het Netwerk

In het Netwerk is al het werk rondom de jongeren van de gemeente samengebracht. Oppas is er -alleen op aanvraag- voor kinderen van 0 tot 4 jaar, tijdens de morgendiensten en sommige bijzondere diensten. Kindernevendienst is er tijdens de morgendiensten voor alle basisschoolgroepen.

De leiding van de kindernevendiensten organiseert ook het kinderkerstfeest.

Tienernevendienst is er voor de leeftijdsgroep 12 t/m 16 jaar, in principe op de laatste zondag van de maand. De tieners organiseren, samen met de predikant, twee maal per jaar een tienerdienst.

Jongerenvieringen zijn drie keer per jaar, om de jongeren te betrekken bij en te activeren in de gemeente.

Catechese-club ‘de Muisjes’ is er voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 van de basisschool.
Catechese-club ‘Face to face’ is er voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.
Catechese- club ‘ Xie-je’ is er voor kinderen 12 en 13 jaar.
Catechese-club ‘Provider’ is er voor jongeren van 14 t/m 16 jaar.

Gespreksgroep ‘To Connect’ is er voor jongeren van 16 jaar en ouder. Deze groep komt niet vaak bij elkaar. Het is een leeftijd die we missen in de gemeente.

Belijdeniscatechese ‘On Line’ zal, wanneer er aanmeldingen voor zijn, door de predikant worden verzorgd.

3.Visie

In dit gedeelte van het beleidsplan verwoorden we wat onze visie is voor de komende jaren. Deze visie mag worden beschouwd als een toetssteen voor het werk en de activiteiten in onze gemeente. Onze basis, de missie van waaruit wij als gemeente in de samenleving staan, kan als volgt worden verwoord:

We geloven dat we een roeping hebben als mensen die willen leven met God, de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Vader van Jezus Christus, onze Heer, door wie wij God onze Vader mogen noemen. Door zijn Geest leven wij en vinden we kracht en inspiratie om aan onze roeping gehoor te geven.

Onze gemeente is een pluriforme gemeente onder het dak van de PKN. In de christelijke gemeente, en zo ook de onze, zijn er verschillende beelden van geloof en geloofsbeleving te vinden. Daarom is een belangrijke doelstelling, dat we telkens weer leren luisteren naar de ander.

Samen onderweg zijn op de weg van Jezus, richting het koninkrijk van vrede en heil, vraagt van ons dat we met respect en waardering voor de ander willen zoeken naar wat ons bindt.

God zelf heeft ons in zijn gemeente aan elkaar verbonden en daarom zoeken we samen naar een wijze om aan zijn roepstem gehoor te geven, al verstaan wij die soms verschillend. We beseffen dat saamhorigheid niet afhankelijk is van alle neuzen dezelfde kant op, maar van aanvaarding en respect voor elkaar, in het besef dat God ons vergeeft, aanvaardt en liefheeft zoals wij zijn.

Zo willen we als gemeente gestalte geven aan onze roeping door een gastvrije gemeente te zijn, open voor iedereen, ongeacht sekse of geaardheid. De enige norm is of mensen Jezus willen navolgen, zich thuis voelen in onze gemeente en daar hun geloof kunnen beleven. Het ambt staat open voor elk belijdend lidmaat.

In onze gemeente kennen we de sacramenten van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. Het Avondmaal wordt lopend gevierd in de morgendienst. Ook worden belijdende én doopleden uitgenodigd; voor wie wil is er naast de wijn druivensap aanwezig. Het Avondmaal wordt 6 maal per jaar gevierd. Op Witte Donderdag vindt de viering plaats in een kring. De bediening van de Doop vindt plaats in overleg en na doopgesprekken tussen ouder(s), predikant en ouderling.

Onze gemeente is een vergrijzende gemeente. Op papier zijn er jonge gezinnen lid, maar worden gemist in de diensten en in het vrijwilligerswerk.

De kindernevendienst wordt goed bezocht tijdens projecten(40-dagentijd en Advent). Tussen de projecten zien we een minder grote groep in de kindernevendienst.
Ons doel tijdens de kindernevendienst is geloofsoverdracht te verzorgen voor kinderen en jongeren van de gemeente.

Jongeren tussen 15-25 jaar zien we ook minder/nauwelijks in de kerkdiensten. Daarom worden er elk seizoen een aantal jongerenvieringen georganiseerd, waarin de jongeren zelf een grote inbreng hebben. Zo hopen we deze leeftijdsgroep op hun eigen manier betrokken te houden op de gemeente en op elkaar. Om jongeren in de breedte van de kerk daarbij te betrekken is een moeilijke opgave, maar blijft wel het doel van deze vieringen.

De leden van onze gemeente wonen in de verschillende kernen van Brandwijk, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en buitengebied. In elk van deze kernen bevinden zich Hervormde gemeenten, die behoren tot de PKN en betrokken zijn bij de Gereformeerde Bond binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Tot nog toe is er weinig samenwerking. Wij streven naar betere contacten en samenwerking, daar waar mogelijk.

Wij zien het als opdracht om als gemeente ook naar buiten te treden. We hebben als christelijke gemeenschap een verantwoordelijkheid voor allen, aan de onderkant van de samenleving en mensen in de wereld voor wie honger, ziekte en een leven zonder perspectief vaak de alledaagse realiteit is. Ook in onze diaconale verantwoordelijkheid willen we Jezus volgen en in woord en daad omzien naar de ander. Wij geloven dat we Jezus kunnen ontmoeten in ons omzien naar de noodlijdende mens. Het is onze opdracht om als gemeente van Christus actief gestalte proberen te geven aan het doorbreken van het Koninkrijk van vrede en recht op aarde. Ons gebed is dat God ons de kracht geeft om dat waar te maken.

Toekomstvisie

Hoe willen we over vijf jaar kerk zijn?

Over vijf jaar willen we een gemeente zijn:

 • die meer enthousiast en betrokken is
 • die voldoende leden heeft en financieel gezond is
 • waarin jongeren en ouderen elkaar kennen en bevragen
 • waar goed bezochte jongerenvieringen georganiseerd worden
 • een duidelijke plek heeft in de dorpen, als een ‘open’ en gastvrije kerk

 Wat willen we gaandeweg die vijf jaar vasthouden?

We willen:

 • blijven vertellen van Gods liefde en van wat God ons in Jezus heeft gegeven
 • blijvend kerk zijn voor iedereen, niemand uitgezonderd
 • blijvend kerk zijn in het grotere verband van dorp, land en wereld
 • waken voor het voortbestaan van onze kleine plaatselijke kerk in een steeds meer schaal vergrotende omgeving

 Wat hebben we nodig om beiden te kunnen realiseren?

We hebben nodig:

 • openheid naar elkaar en vertrouwen in elkaar
 • de handen en de harten van de gemeenteleden
 • geloofsgesprekken, aan de hand van verschillende thema’s en in verschillende vormen, in en buiten de diensten/kerk
 • een commissie Vorming en Toerusting, die op sterkte is en in staat om de gesprekken in hun veelzijdigheid vorm te geven
 • naast V en T de bereidheid van andere commissies om mee te doen
 • één of enkele keren per jaar letterlijk de deuren open, zoals tijdens het weekend van koningsdag.
 • een kenner van de sociale media, die ons actief op internet, twitter, YouTube, facebook, e.d. een stem en gezicht geeft
 • een discussieplek (geloofsgesprek-plek) op de site.
 1. Beleid financiën, gebouwen en personeel

Jaarlijkse begroting

De inkomsten van onze kerk komen voornamelijk uit de opbrengsten van de Vaste Vrijwillige Bijdrage, collectes en giften. De VVB zorgt voor een groot deel van de opbrengsten, de collectes zijn jaarlijks een vast gegeven en de giften zijn niet echt te begroten. De inkomsten uit acties zijn redelijk te begroten en zijn ook een belangrijk onderdeel van de begroting geworden in de afgelopen jaren en zo ook voor de komende jaren. De VVB vergt onze grootste aandacht. Doelstelling is jaarlijks een verhoging van 4% op de VVB bij de leden te verkrijgen, om zodoende de stijgende kosten te kunnen dekken. Om de leden van de gemeente hiervan te doordringen is het wenselijk veel te communiceren. Met het ingezette beleid van de laatste jaren kunnen we zien, dat er aanzienlijke verhogingen zijn behaald. Het is noodzakelijk de 4% regeling te blijven communiceren, om de begroting in de toekomst sluitend te krijgen en te houden.

De collectes geven een stabiel beeld na invoering van collecte-munten, geen neergang meer maar ook niet echt een verhoogde opbrengst. Over het algemeen is dit te wijten aan minder kerkbezoek, zeker na de pandemie.

Door het college wordt jaarlijks een begroting gemaakt en een tien jaren begroting; hiermee kan inzicht worden verkregen in de financiële toekomst. Het is daarbij noodzakelijk dat er in de toekomst een constante toename van leden is. Wanneer we geen instroom van nieuwe leden zouden hebben, kan de kerk in de toekomst niet meer bestaan. Tevens moeten de jongeren en de nieuwe leden ermee bekend worden gemaakt wat de richtlijnen zijn van de grootte van de jaarlijkse VVB. Jaarlijks wordt door het college een advies hierover verstrekt.

Naast de tien jaren begroting, wordt er door de kerkrentmeester ook een tien jaren onderhoudsvoorziening begroot, zodat de onderhoudsuitgaven voor de komende jaren niet als een verrassing komen. Ieder jaar wordt er 8.000,- euro toegevoegd aan het onderhoudsbudget, zodat er voldoende onderhoudsgeld is om de voorziening uit te voeren zoals gepland.

Gebouwen

Onder de gebouwen vallen het kerkgebouw, de pastorie en ‘de Akker’. De kerkzaal is geheel gerenoveerd in 2008. De Akker is een vrij nieuw gebouw en behoeft geen grootschalig onderhoud. Regulier onderhoud wordt jaarlijks meegenomen in de onderhoudsvoorziening. De onderhoudsverplichtingen staan vermeld op de onderhoudsvoorzieningenlijst. De pastorie is in het jaar 2000 in zijn geheel grootschalig gerenoveerd en behoeft geen grootschalig onderhoud. Regulier onderhoud wordt jaarlijks meegenomen in de onderhoudsvoorziening en de onderhoudsverplichtingen staan vermeld op de onderhoudsvoorzieningslijst.

De onderhoudsvoorzieningslijst is een lijst die actueel wordt gehouden in de vergadering van kerkrentmeesters. Inkomsten voor onderhoud komen uit de actiegelden en de onderhoudcollectes.

Personeel

Het beleid van de kerkenraad is om een predikant te behouden op basis van een werkverband van 75 %. De beheerder en interieurverzorg(st)er acteren op vrijwillige basis.

Kerkbezoek in de toekomst

De kerkrentmeesters gaan er vanuit dat de komende tien jaar de gemeente in samenstelling zal wijzigen en dat kerkbezoek minder frequent zal zijn dan in het verleden.

Deze samenstelling van gemeente wijzigt door:

 • vergrijzing; ouderen zullen door ziekte of verhuizingen minder in de kerk komen
 • jong gepensioneerden; men is tegenwoordig welgestelder en meer mobiel, waardoor men met name in het voorjaar en in de zomer op reis is en niet aan het kerkbezoek deelneemt
 • de online mogelijkheden ingevoerd tijdens de pandemie
 • de pandemie zelf
 • middengroep; men is minder consequent in het bezoeken van de kerk en zeker geen twee keer op de zondag
 • middengroep met kinderen; deze groep is in onze kerk sterk vertegenwoordigd en door kindernevendiensten vaak aanwezig

Puur zakelijk is het voor behoud van onze gemeente van belang dat het ledental minimaal op niveau 2022 gehandhaafd blijft en dat leden in toekomst ook voldoende VVB inbrengen. Naast behoud van ledental is nog beter dat gemeente wat zal groeien. Naast stabiel aantal leden is het ook van belang dat de leden de kerk met regelmaat de erediensten bezoeken.

Inkomsten uit acties

Voor inkomsten werving zijn we anno 2023 ook sterk afhankelijk van diverse acties, met name het snoep inpakken.

De kerkrentmeesters realiseren zich dat het snoep inpakken niet oneindig zal duren. Daarom zoekt het college constant naar nieuwe inkomstenbronnen en koestert het de bestaande acties zoals:

 • verhuur kerk en Akker
 • oliebollenverkoop
 • snoep inpakken
 • het geven van voor- en najaarsconcerten

Naast deze acties zal het college de komende jaren op zoek moeten naar eventuele andere acties waarmee geld kan worden verdiend.

2023 cruciaal

De komende 5 tot 10 jaar zijn cruciaal voor de gemeente en de kerkrentmeesters onderstrepen dan ook de toekomstvisie van onze gemeente.

5.Slotwoord

Dit is het derde beleidsplan, geschreven voor de jaren 2018-2023. We zullen dit plan jaarlijks toetsen; in 2023 hopen we het te herschrijven, met behulp van Nieuw Kerkelijk Peil. Wij hopen en bidden, dat dit plan ons een basis geeft, om ook in de toekomst samen gemeente van onze Heer te zijn. We hopen, dat er in alle activiteiten, bestuurlijk en vormend, voldoende medewerkenden mogen blijven. En we hopen de komende jaren met vertrouwen en plezier naar de kerk te mogen gaan.

Afsluitend en ingedachte houdend de volgende tekst uit Psalm 127:1, ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’.